Video

Žvejų šventė

TubePress

Unable to connect to tcp://gdata.youtube.com:80. Error #110: Connection timed out

LIETUVOS RESPUBLIKOS 2012 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO ĮSTATYMAS (projektas)

PREAMBULĖ
Lietuvos Respublikos Seimas,
atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2010 m. balandžio 20 d. sprendime „Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2002 m. lapkričio 25 d., 2003 m. gruodžio 3 d., 2006 m. sausio 16 d., 2007 m. rugsėjo 26 d., 2007 m. spalio 22 d., 2007 m. lapkričio 22 d., 2008 m. gruodžio 24 d. nutarimų ir 2009 m. sausio 15 d. sprendimo nuostatų išaiškinimo“ (Žin., 2010, Nr. 46-2219) (toliau – Konstitucinio Teismo 2010 m. balandžio 20 d. sprendimas) nurodytą įstatymų leidėjo pareigą kiekvienais metais, iki taikomas atlyginimų, mokamų iš valstybės biudžeto, ir pensijų sumažinimas, svarstant ir tvirtinant kitų metų
valstybės biudžetą iš naujo įvertinti realią valstybėje susiklosčiusią ekonominę ir finansinę
būklę; konstatuodamas, kad Lietuvos Respublikai 2009 m. yra pradėta perviršinio deficito procedūra ir Lietuvos Respublikai pateiktos Europos Sąjungos Ministrų Tarybos rekomendacijos reikalauja ištaisyti perviršinio deficito būklę iki 2012 m. pabaigos; konstatuodamas, kad „Europos semestro“ procese Europos Sąjungos Vadovų Tarybos pateiktose rekomendacijose Lietuvos Respublikai akcentuojama būtinybė laikytis aukščiau
paminėto reikalavimo, be kita ko, priimant daugiau nuolatinių fiskalinių priemonių, mažinančių perviršinį deficitą; atsižvelgdamas į tai, kad už Europos Sąjungos Ministrų Tarybos rekomendacijos dėl perviršinio deficito būklės ištaisymo neįvykdymą iki suplanuotų metų (Lietuvos atveju – 2012 m.) yra reglamentuotas Europos Sąjungos sanglaudos fondo lėšų įšaldymas naujiems projektams; atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Komisijos skaičiavimus, kad, neįgyvendinus Europos Komisijai pateiktoje Lietuvos konvergencijos 2011 metų programoje, kuriai pritarė Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2011 m. balandžio 27 nutarimu Nr. 491 (Žin., 2011, Nr. 54- 2596), suplanuoto deficito mažinimo, Lietuvos Respublikos skola 2060 metais sudarytų daugiau negu 800 procentų bendrojo vidaus produkto; atsižvelgdamas į sparčiai nuo 2009 metais buvusių 840 bazinių punktų mažėjusius, bet dėl pastaruoju metu suintensyvėjusios įtampos tarptautinėse finansų rinkose vėl pakilusius ir vis dar per didelius beveik 380 bazinių punktų siekiančius palūkanų priedus už riziką, kurią
finansų rinkos priskiria ilgalaikės trukmės Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybiniams popieriams; atsižvelgdamas į tai, kad valdžios sektoriaus deficito mažinimo planų neįvykdymas taptų pagrindu finansų rinkoms vėl reikalauti labai didelių palūkanų priedų už ilgalaikės trukmės Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinius popierius; atsižvelgdamas į tai, kad jau 2008 m. padidintiems atlyginimams ir padidintoms pensijoms padengti nebuvo pakankamų pajamų iš mokesčių ir socialinio draudimo įmokų ir dėl to 2008 m. valdžios sektoriaus išlaidos viršijo pajamas 3,3 procento bendrojo vidaus produkto, o vien Valstybinio socialinio draudimo fondo valstybės grynojo turto sumažėjimas sudarė 1,1 procento bendrojo vidaus produkto; 2 atsižvelgdamas į tai, kad nuo 2012 m. nustojus galioti Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinajame įstatyme (Žin., 2009, Nr. 152-6820) nustatytam senatvės pensijų sumažinimui, viešosios išlaidos padidėtų 0,5 milijardo litų, o apsisprendus ir grąžinti valstybines pensijas bei atlyginimus, mokamus iš valstybės bei savivaldybių biudžetų, į 2008 m. buvusį lygį, viešųjų išlaidų padidėjimas sudarytų dar daugiau nei 1 milijardą litų. Viešųjų išlaidų (įskaitant padidėjusias valstybės skolos valdymo išlaidas) padidėjimas daugiau nei 1 milijardu litų atitinkama suma sumažintų valstybės grynąjį turtą ir papildomai padidintų valstybės skolą; atsižvelgdamas į tai, kad planuojamos 2012 m. nacionalinio biudžeto ir valstybės socialinės apsaugos fondų pajamos iš mokesčių ir socialinio draudimo įmokų vis dar yra 12,3 procento mažesnės net už 2008 metais buvusį pajamų lygį, kada valstybės grynojo turto mažinimo sąskaita buvo sumokėti padidinti atlyginimų ir pensijų dydžiai; konstatuodamas, kad planuojamų 2012 m. gauti pajamų nepakanka, kad vienu metu būtų nutrauktas visų pensijų sumažinimas, atlyginimų, mokamų iš valstybės bei savivaldybių biudžetų, sumažinimas bei įgyvendintas įsipareigojimas ištaisyti perviršinio deficito padėtį; atsižvelgdamas į Konstitucinio Teismo 2010 m. balandžio 20 d. sprendimo nuostatą, kad Seimas, pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją valstybės biudžetą tvirtindamas įstatymu, negali nereaguoti į tokį esminį valstybės ekonominės ir finansinės būklės pakitimą, kai dėl ypatingų aplinkybių (ekonomikos krizės, gaivalinės nelaimės ir kt.) valstybėje susiklosto itin sunki ekonominė ir finansinė būklė; konstatuodamas, kad sudėtinga situacija Europos ir pasaulio ekonomikose bei finansų
rinkose sukuria ypatingas aplinkybes ir Lietuvoje, į kurias tinkamai iš anksto nereaguojant ekonominė ir finansinė būklė valstybėje gali dar labiau pasunkėti; konstatuodamas, kad absoliutus prioritetas teiktinas perviršinio deficito padėties ištaisymui, o esant būtinybei rinktis tarp galimybės atkurti sumažintas pensijas ir atlyginimus, mokamus iš valstybės bei savivaldybės biudžetų, dėl Konstitucinio Teismo 2010 m. balandžio 20 d. sprendime išdėstytų aplinkybių prioritetas teiktinas sumažintų senatvės pensijų atkūrimui; konstatuodamas, kad remiantis tuo, kas pasakyta anksčiau, ekonominė ir finansinė būklė išlieka itin sudėtinga bei sunki ir nuo 2012 m. nustojus galioti Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinajame įstatyme nustatytam senatvės pensijų sumažinimui, nėra pagrindo konstatuoti, kad būtų numatoma gauti ar būtų sukaupta lėšų, reikalingų ir nesumažintoms valstybinės pensijoms, bet nesumažintiems atlyginimams mokėti, todėl valdžios sektoriaus išlaidos 2012 m. turi būti tvirtinamos laikantis sumažintų valstybinių pensijų ir atlyginimų dydžių, p r i ima šį įstatymą.
1 straipsnis. Lietuvos Respublikos 2012 metų valstybės biudžeto pajamų ir asignavimų patvirtinimas
Patvirtinti Lietuvos Respublikos 2012 metų valstybės biudžetą – 25 999 681 tūkst. Litų pajamų, 26 708 835 tūkst. litų asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti (asignavimai viršija pajamas 709 154 tūkst. litų) (1, 2, 3 pried÷liai).
2 straipsnis. Lietuvos Respublikos 2012 metų savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimas
1. Patvirtinti šiuos 2012 metų savivaldybių biudžetų finansinius rodiklius:
1) gyventojų pajamų mokesčio dalį, tenkančią visų savivaldybių biudžetams nuo pajamų į nacionalinį biudžetą, – 57,08 procento;
2) valstybės biudžeto specialiąsias tikslines dotacijas savivaldybių biudžetams – 3 305 349 tūkst. litų (4 ir 5 priedėliai);
3) valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijas savivaldybių biudžetams – 117 461 tūkst. litų (6 priedėlis);
3
4) iš savivaldybių biudžetų valstybės biudžetui grąžinamas bendrosios dotacijos kompensacijas – 20 024 tūkst. litų (7 priedėlis).
2. Numatyti savivaldybių biudžetų finansinį rodiklį – prognozuojamas pajamas, – kuriuo savivaldybės vadovaujasi rengdamos savo biudžetus (8 priedėlis).
3. Nustatyti, kad savivaldybės grąžinamas bendrosios dotacijos kompensacijas nuo antrojo ketvirčio perveda į valstybės biudžetą kas ketvirtį lygiomis dalimis.
3 straipsnis. Mokinio krepšelio dydis ir jam patvirtintų asignavimų perskirstymas
1. Mokinio krepšelis – mokymo lėšos, skirtos vienam sutartiniam mokiniui, apskaičiuojamos ir paskirstomos pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) patvirtintą metodiką.
2. Mokinio krepšelio dydis 2012 metais – 3 310 litų.
3. Iš mokymui patvirtintų asignavimų tarpusavyje suderintas sumas:
1) perveda atitinkamos savivaldybės viena kitai, kai mokiniai pereina iš vienos savivaldybės finansuojamų mokyklų į kitos savivaldybės finansuojamas mokyklas, ne vėliau kaip iki liepos 1 dienos ir ne vėliau kaip iki gruodžio 1 dienos;
2) perskirsto Švietimo ir mokslo ministerija atitinkamoms savivaldybėms ir mokykloms, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Švietimo ir mokslo ministerija, kai mokiniai pereina iš savivaldybės finansuojamų mokyklų į mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Švietimo ir mokslo ministerija ar atvirkščiai.
4. Mokyklų steigėjai gali perskirstyti mokinio krepšelio lėšas tarp mokyklų dėl
pasikeitusio sutartinių mokinių skaičiaus pagal rugsėjo 1 dienos duomenis, įvertinę lėšų pokytį mokyklose dėl mokinių perėjimo į kito steigėjo finansuojamas mokyklas ir išmokas, susijusias su darbo santykiais.
4 straipsnis. Specialiosios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti ir mokinio krepšeliui finansuoti naudojimas
1. Savivaldybės 5 procentus mokinio krepšeliui skirtų lėšų, o Vyriausybės patvirtintoje metodikoje nustatytais atvejais – 6 procentus mokinio krepšeliui skirtų lėšų savo nustatyta tvarka naudoja Vyriausybės patvirtintoje metodikoje nustatytoms mokymo reikmėms.
2. Dėl nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. sumažėjusio mokinių skaičiaus likusią specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui dalį, savivaldybėms IV ketvirtį leisti papildomai ikimokyklinio ugdymo įstaigas pradėjusiems lankyti mokiniams finansuoti bei naudoti kitoms mokymo reikmėms.
3. Savivaldybės atsiskaito atitinkamoms valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) ir mokinio krepšelio funkcijas kuruojančioms valstybės institucijoms ir įstaigoms už jų kuruojamų funkcijų atlikimą ir lėšų naudojimą pagal šių institucijų ir įstaigų patvirtintus atsiskaitymo tvarkos aprašus.
5 straipsnis. Dotacijų savivaldybėms pervedimas
1. Finansų ministerija perveda savivaldybėms šio įstatymo 5 ir 6 priedėliuose numatytas dotacijų sumas.
2. Valstybės institucijos ir įstaigos, nurodytos šio įstatymo 4 priedėlyje perveda savivaldybėms šiame priedėlyje numatytas dotacijų sumas.
3. Specialioji tikslinė dotacija socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti ir socialinei paramai mokiniams teikti pervedama atsižvelgiant į lėšų poreikį socialinėms išmokoms ir kompensacijoms mokėti ir socialinei paramai mokiniams teikti.
4
6 straipsnis. Valstybės biudžeto asignavimų perskirstymas, asmeniui keičiant
studijų programą
1. Asmeniui, kurio studijos yra valstybės finansuojamos, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka keičiant studijų programą, valstybės biudžeto asignavimų sumos perskirstomos tarp valstybės biudžeto asignavimų valdytojų aukštosioms mokykloms suderinus tarpusavyje.
2. Finansų ministerija asignavimų sumas perskirsto tarp:
1) valstybinių universitetų, kai asmuo pereina iš vieno valstybinio universiteto į kitą;
2) valstybinių universitetų ir Švietimo ir mokslo ministerijos, kai asmuo pereina iš valstybinio universiteto į nevalstybinę aukštąją mokyklą ar atvirkščiai.
3. Švietimo ir mokslo ministerija asignavimų sumas perskirsto tarp:
1) kolegijų, kai asmuo pereina iš vienos kolegijos į kitą;
2) nevalstybinių aukštųjų mokyklų, kai asmuo pereina iš vienos nevalstybinės aukštosios mokyklos į kitą.
7 straipsnis. Įmokos į Privalomojo sveikatos draudimo fondą
2012 metų valstybės biudžeto įmokos į Privalomojo sveikatos draudimo fondo
biudžetą dydis yra 35 procentai užpraeitų metų keturių ketvirčių šalies ūkio darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio vidurkio ir sudaro 725,4 lito už vieną valstybės lėšomis draudžiamą asmenį.
8 straipsnis. Įmokos į valstybės biudžetą, skiriamos asignavimų valdytojų programoms finansuoti
Patvirtinti 2012 metų biudžetinių įstaigų pajamų įmokas į valstybės biudžetą, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalį ir kitas lėšas, įstatymais, nutarimais ir kitais teisės aktais skiriamas programoms finansuoti, pagal asignavimų valdytojus – 2 003 624 tūkst. Litų (2 priedėlis).
9 straipsnis. Valstybės garantijų ir valstybės garantuojamų garantijų institucijų prisiimtų įsipareigojimų pagal garantijas limitai
2012 metais valstybės garantijos gali būti teikiamos:
1) už valstybės garantuojamų garantijų institucijų prisiimtus įsipareigojimus pagal garantijas. Bendra tokių įsipareigojimų suma negali viršyti 974 000 tūkst. litų. Į garantijų institucijų prisiimtų įsipareigojimų pagal garantijas limitą neįtraukiama garantijų institucijų įsipareigojimų pagal garantijas dalis, kuri yra pergarantuota finansų institucijų, turinčių aukščiausią kredito reitingą (AAA), suteiktą tarptautinių reitingų agentūrų Moody’s ir (arba) Standard & Poor’s;
2) dėl Lietuvos Respublikoje įsteigtų bankų ir užsienio bankų filialų gaunamų paskolų ar kitaip prisiimamų finansinių įsipareigojimų, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos finansinio tvarumo įstatyme. Bendra tokių įsipareigojimų suma negali viršyti 1 000 000 tūkst. litų;
3) dėl tarptautinių finansų institucijų teikiamų paskolų valstybės investicijų projektams finansuoti. Bendra tokių įsipareigojimų suma negali viršyti 80 000 tūkst. litų;
4) dėl studentams teikiamų paskolų. Bendra tokių įsipareigojimų suma negali viršyti 80 000 tūkst. litų.
10 straipsnis. Vyriausybės grynojo skolinių įsipareigojimų pokyčio limitas
2012 metų Vyriausybės grynojo skolinių įsipareigojimų pokyčio limitas – 8 590 000 tūkst. litų, iš kurio 3 452 800 tūkst. litų skirta sukaupti daliai lėšų Vyriausybės euroobligacijų
emisijai 2013 metais išpirkti, 1 000 000 tūkst. litų – Lietuvos Respublikos finansinio tvarumo įstatyme numatytoms finansinio stabilumo stiprinimo priemonėms taikyti.
5
11 straipsnis. Valstybinių aukštųjų mokyklų skolinimosi limitas
2012 metų bendras valstybinėms aukštosioms mokykloms skolinimosi limitas – 35 000 tūkst. litų.
12 straipsnis. Savivaldybių skolinimosi limitai
1. Savivaldybių skolinimosi limitai:
1) savivaldybės, išskyrus Vilniaus miesto savivaldybę, skola negali viršyti 60 procentų patvirtintų 2012 metų savivaldybės biudžeto pajamų (neįskaitant iš valstybės biudžeto savivaldybei skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų ir valstybės biudžetui grąžinamų bendrosios dotacijos kompensacijų). Vilniaus miesto savivaldybės skola negali viršyti 115 procentų patvirtintų 2012 metų savivaldybės biudžeto pajamų (neįskaitant iš valstybės biudžeto savivaldybei skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų), iš jų ne mažiau 30 procentų gali būti susiję tik su iki 2011 m. gruodžio 31 d. įsiskolinimų už suteiktas paslaugas dengimu;
2) metinio savivaldybės grynojo skolinimosi suma negali viršyti 10 procentų, (Vilniaus miesto savivaldybės – 35 procentų) patvirtintų 2012 metų savivaldybės biudžeto pajamų (neįskaitant iš valstybės biudžeto savivaldybei skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų ir valstybės biudžetui grąžinamų bendrosios dotacijos kompensacijų);
3) grąžintina 2012 metais ir vėlesniais metais savivaldybės paskolų ir palūkanų bei su paskolų ėmimu susijusių įmokų suma negali viršyti 15 procentų patvirtintų savivaldybės biudžeto pajamų (neįskaitant iš valstybės biudžeto savivaldybei skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų ir valstybės biudžetui grąžinamų bendrosios dotacijos kompensacijų);
4) savivaldybės garantijų limitas negali viršyti 10 procentų patvirtintų 2012 metų savivaldybės biudžeto pajamų (neįskaitant iš valstybės biudžeto savivaldybei skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų ir valstybės biudžetui grąžinamų bendrosios dotacijos kompensacijų).
2. Savivaldybės (išskyrus Vilniaus miesto savivaldybę), kurių skola sudaro daugiau kaip 45 procentus patvirtintų 2012 metų savivaldybės biudžeto pajamų (neįskaitant iš valstybės biudžeto savivaldybei skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų ir valstybės biudžetui grąžinamų bendrosios dotacijos kompensacijų), 2012 m. gali skolintis tik projektams, finansuojamiems iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos, vykdyti. Vilniaus miesto savivaldybė gali skolintis tik 2011 m. gruodžio 31 d. esančiam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas dengti ir projektams, finansuojamiems iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos, vykdyti.
3. Į skolinimosi limitus neįskaitomos iš valstybės biudžeto suteiktos trumpalaikės paskolos laikinam pajamų trūkumui padengti.
13 straipsnis. Vyriausybės ir kitų institucijų teisės vykdant biudžetą
1. Suteikti Vyriausybei arba jos įgaliotai institucijai teisę:
1) paskirstyti tradicinių Lietuvos bažnyčių ir religinių organizacijų vadovybės lėšas, numatytas Finansų ministerijos asignavimuose tradicinių Lietuvos religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų maldos namams atstatyti ir kitoms reikmėms, atsižvelgiant į tradicinių Lietuvos bažnyčių ir religinių organizacijų kanonus ir statutus;
2) paskirstyti pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas) Valstybės investicijų 2012–2014 metų programoje numatytas 2012 metų kapitalo investicijas;
3) perskirstyti Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos programoms (priemonėms), projektams ir subsidijų schemoms numatytas Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšas tarp asignavimų valdytojų, jų programų, investavimo sričių, valstybės funkcijų ir ekonominės klasifikacijos straipsnių, atsižvelgus į programų, projektų ir subsidijų schemų vykdymo duomenis;
4) paskirstyti Privatizavimo fondo lėšų dalį, Seimo patvirtintą Vyriausybės patvirtintoms programoms įgyvendinti, Privatizavimo komisijos ir valstybės įmonės
6
Valstybės turto fondo funkcijoms atlikti, ekspertams už paslaugas mokėti ir objektams parengti privatizuoti, pagal programas ir asignavimų valdytojus;
5) paskirstyti savivaldybėms, valstybės institucijoms ir įstaigoms Finansų ministerijos asignavimuose numatytas lėšas piliečių nuosavybės teisėms į išlikusius
gyvenamuosius namus, jų dalis, butus atkurti ir kompensacijoms už išperkamą nekilnojamąjį turtą religinėms bendrijoms išmokėti;
6) paimti ketvirtąjį ketvirtį į valstybės biudžetą nepanaudotą specialiąją tikslinę dotaciją mokinio krepšeliui dėl sumažėjusio mokinių skaičiaus nuo 2012 m. rugsėjo 1 d.;
7) paskirstyti Europos Sąjungos ir kitos finansinės paramos programų ir projektų įgyvendinimo užtikrinimo programai skirtus asignavimus pagal valstybės biudžeto asignavimų valdytojus ir (arba) savivaldybes ir 2012 metais leisti juos naudoti iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų vykdomiems ir (arba) numatomiems vykdyti projektams, programoms ir subsidijų schemoms finansuoti;
8) perskirstyti asignavimus tarp asignavimų valdytojų, jų programų ir investavimo sričių pagal priimtus teisės aktus dėl biudžetinių įstaigų pertvarkymo, reorganizavimo, likvidavimo arba biudžetinės įstaigos savininko teisių ir pareigų perdavimo, taip pat tarp valstybės biudžeto asignavimų valdytojų ir savivaldybių;
9) perskirstyti Teisėjų Tarybos teikimu ne dažniau kaip kartą per ketvirtį asignavimus, numatytus šio įstatymo 3 priedėlyje tarp teismų atsižvelgus į teismų programų vykdymo duomenis.
2. Suteikti valstybės institucijoms ir įstaigoms, nurodytoms šio įstatymo 4 priedėlyje, teisę:
1) paskirstyti tarp savivaldybių per 10 darbo dienų nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos šio įstatymo 4 priedėlyje numatytas specialiąsias tikslines dotacijas valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti ir mokinio krepšeliui finansuoti;
2) perskirstyti specialiąsias tikslines dotacijas valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti ir mokinio krepšeliui finansuoti tarp savivaldybių ir tarp specialiųjų tikslinių dotacijų.
3. Suteikti Finansų ministerijai teisę:
1) skolintis valstybės vardu esant poreikiui ir laikantis Vyriausybės grynojo skolinių įsipareigojimų pokyčio limito su valstybės skola susijusioms išlaidoms apmokėti, su priemonių, finansuojamų iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų, įgyvendinimu susijusioms išlaidoms finansuoti, turtinei ir neturtinei žalai, priteistai iš Lietuvos valstybės vykdant arbitražų ar teismų sprendimus, atlyginti;
2) leisti įmokėtų biudžetinių įstaigų pajamų, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies bei kitų lėšų, įstatymais ir kitais teisės aktais skiriamų programoms finansuoti, Europos Sąjungos finansinės paramos, kitos gautos tarptautinės finansinės paramos laikinai laisvas lėšas grąžintinai naudoti valstybės biudžeto reikmėms, susijusioms su mokėjimais į Europos Sąjungos biudžetą bei Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos programų finansavimu, biudžeto lėšų stygiui dengti bei valstybės skoliniams įsipareigojimams vykdyti užtikrinant, kad programų asignavimų dalis, kurią sudaro Europos Sąjungos finansinė parama ir kita gauta tarptautinė finansinė parama, įmokėtos biudžetinių įstaigų pajamos, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis bei kitos lėšos, įstatymais ir kitais teisės aktais skiriamos programoms finansuoti, iš valstybės biudžeto būtų finansuojamos laiku;
3) paimti į valstybės biudžetą iš savivaldybių biudžetų priklausančias pervesti, bet nepervestas valstybės biudžetui bendrosios dotacijos kompensacijas;
4) panaudoti valstybės biudžeto apyvartos ir skolintas lėšas nenumatytoms įmokoms į Europos Sąjungos biudžetą;
5) papildyti apyvartos lėšas 2011 metais nepanaudotais valstybės biudžeto asignavimais, 2011 metų valstybės biudžeto viršplaninėmis pajamomis ir jas panaudoti (išskyrus Europos Sąjungos finansinės paramos ir kitos tarptautinės finansinės paramos viršplanines įmokas, įmokėtų biudžetinių įstaigų pajamų, valstybės biudžeto pajamų iš
7
mokesčių dalies bei kitų lėšų, įstatymais ir kitais teisės aktais skiriamų programoms finansuoti, lėšų likučius) valstybės biudžeto deficitui mažinti ir savivaldybių biudžetų negautoms pajamoms kompensuoti;
6) kompensuoti nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos atstovų kelionių į Europos Sąjungos Tarybos darbo organų susitikimus išlaidas iš šiam tikslui Finansų ministerijos asignavimuose numatytų lėšų ir naudoti įmokėtą, bet nepanaudotą Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų dalį, skirtą šiam tikslui viršijant Seimo patvirtintas bendras asignavimų sumas.
4. Suteikti Švietimo ir mokslo ministerijai teisę:
1) paskirstyti pagal aukštąsias mokyklas Švietimo ir mokslo ministerijos asignavimuose numatytas lėšas, skirtas studentų, 2012 metais priimamų studijuoti pagal pirmosios pakopos, vientisųjų, antrosios pakopos ir laipsnio nesuteikiančių studijų programas, ir tiksliniu būdu valstybės finansuojamų studijų programų studentų studijų ir kitoms išlaidoms;
2) teikti dotacijas užsienio subjektams užsienyje gyvenančių lietuvių, jų bendruomenių ir organizacijų švietimo, kultūros ir kitai veiklai finansuoti iš Švietimo ir mokslo ministerijos asignavimuose numatytų lėšų.
5. Suteikti asignavimų valdytojams teisę, suderinus su Finansų ministerija, Europos Sąjungos finansinės paramos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų viršplanines įmokas į biudžetą naudoti viršijant Seimo patvirtintas bendras asignavimų sumas.
6. Suteikti Krašto apsaugos ministerijai teisę:
1) naudoti suderinus su Finansų ministerija, paliekamus trijų mėnesių išlaidų dydžio pereinamuosius 2011 metų lėšų likučius, esančius tarptautinių operacijų karinio vieneto, dislokuoto užsienio valstybėje, sąskaitose užsienio kredito įstaigose ar pas atskaitingus asmenis, viršijant Seimo patvirtintas bendras asignavimų sumas;
2) naudoti suderinus su Finansų ministerija 2011 metais planuotas, bet nepanaudotas asignavimų sumas pagal su užsienio tiekėjais sudarytas sutartis dėl investicinių projektų, ginklų ir karinės įrangos įsigijimo, viršijant Seimo patvirtintas bendras asignavimų sumas toms sutartims vykdyti.
7. Suteikti Aplinkos ministerijai teisę įgalioti Aplinkos projektų valdymo agentūrą vykdyti lėšų susigrąžinimą įgyvendinant asignavimų valdytojo programas, kuriose numatytos lėšos 2000–2006 m. Sanglaudos fondo projektams.
8. Suteikti Susisiekimo ministerijai teisę:
1) įgalioti Transporto investicijų direkciją vykdyti lėšų susigrąžinimą įgyvendinant asignavimų valdytojo programas, kuriose numatytos lėšos 2000–2006 m. Sanglaudos fondo projektams;
2) įgalioti Informacinės visuomenės plėtros komitetą prie Susisiekimo ministerijos priimti sprendimus dėl projektų finansavimo, vykdyti lėšų mokėjimą ir susigrąžinimą įgyvendinant Susisiekimo ministerijos programas, kuriose numatytos lėšos bendrai finansuojamiems iš Europos Sąjungos fondų lėšų projektams, įgyvendinamiems pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioritetą „Informacinė visuomenė visiems“, ir vykdyti pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento 3.3 priemonę „Informacinių technologijų paslaugų ir infrastruktūros plėtra“ įgyvendintų projektų lėšų susigrąžinimą.
14 straipsnis. Biudžetinių įstaigų skolų padengimas
1. Valstybės biudžeto asignavimų valdytojai, biudžetinių įstaigų vadovai ir savivaldybės institucijos išanalizuoja įsiskolinimo priežastis ir imasi priemonių įsiskolinimui sumažinti ir, sudarydami bei tvirtindami 2012 metų išlaidų sąmatas, numato reikiamų asignavimų dalį 2012 m. sausio 1 d. esančiam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti.
2. Iš sutaupytų asignavimų išlaidoms pirmiausia turi būti dengiamas įsiskolinimas.
8
3. Savivaldybių biudžetų gautos viršplaninės pajamos, palyginti su prognozuojamomis pajamomis, pirmiausia turi būti naudojamos įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti.
15 straipsnis. Asignavimų valdytojo teis÷ prisiimti įsipareigojimus
1. Asignavimų valdytojo prisiimti įsipareigojimai, vykdomi iš valstybės biudžeto lėšų, per pirmus du 2012 metų ketvirčius negali viršyti 46 proc. metinės asignavimų sumos, o per pirmus tris 2012 metų ketvirčius – 67 proc. metinės asignavimų sumos.
2. Šio straipsnio 1 dalies nuostatos netaikomos skolos valstybės vardu valdymo išlaidoms, mokėjimams į Europos Sąjungos biudžetą, Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo išmokėjimams, darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms, socialinėms išmokoms, tiesioginėms išmokoms, Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai 2013 m. priemonėms finansuoti, taip pat tikslinėms dotacijoms savivaldybių biudžetams ir asignavimų valdytojų išlaidoms, finansuojamoms iš jų įmokėtų į valstybės biudžetą įmokų.
3. Programos, kuri finansuojama iš konkrečios valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies, kurios panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ir (arba) Vyriausybės nutarime, sąmata negali viršyti 85 procentų patvirtintos sumos. Programos sąmata dėl likusios sumos tikslinama 2012 m. spalio mėnesį suderinus su Finansų ministerija,
jai įvertinus trijų ketvirčių pajamų iš mokesčių, iš kurių dalies finansuojama programa, surinkimo duomenis ir numatomą metinį surinkimą.
4. Nustatyti, kad Aplinkos ministerija 2012 m. mokėjimams vykdyti negali naudoti šio įstatymo 2 priedėlyje jai numatytų iš Klimato kaitos specialiosios programos 297 450 tūkst. litų lėšų, numatomų gauti pagal 2012 m. sudarytus sandorius.
16 straipsnis. Privatizavimo fondo ir Rezervinio (stabilizavimo) fondo lėšų sąmatų patvirtinimas
Patvirtinti 2012 metų Privatizavimo fondo ir Rezervinio (stabilizavimo) fondo lėšų sąmatas (9 priedėlis).
17 straipsnis. Valstybės investicijų 2012–2014 metų programos patvirtinimas
Patvirtinti Valstybės investicijų 2012–2014 metų programą (10 priedėlis).
18 straipsnis. 2012 metų Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo lėšų sąmatos patvirtinimas
Patvirtinti 2012 metų Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo lėšų sąmatą (11 priedėlis).
19 straipsnis. Valstybės biudžeto deficito valdymas
1. Lietuvos Respublikos 2012 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas rengiamas ir nustatomos priemonės, užtikrinančios, kad valdžios sektoriaus deficitas, atitinkantis Mastrichto biudžeto deficito kriterijaus skaičiavimo metodiką, neviršytų 2,8 proc. projektuojamo 2012 metų bendrojo vidaus produkto, jeigu valstybės biudžeto pajamų planas faktiškai nevykdomas (ar numatoma, kad bus nevykdomas) daugiau kaip 3 proc. ir Vyriausybė, remdamasi faktine informacija ir prognozuojamais duomenimis, konstatuoja, kad 2012 metų valdžios sektoriaus deficitas, atitinkantis Mastrichto biudžeto deficito kriterijaus skaičiavimo metodiką, gali viršyti 2,8 proc. projektuojamo 2012 metų bendrojo vidaus produkto.
2. Rengiant Lietuvos Respublikos 2012 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, naudojami Finansų ministerijos skelbiami duomenys apie valstybės biudžeto vykdymą.
9
3. Lietuvos Respublikos 2012 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas pateikiamas Lietuvos Respublikos Seimui ne vėliau kaip iki 2012 m. birželio 1 d.
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
RESPUBLIKOS PREZIDENTAS
10
Lietuvos Respublikos 2011 m. d. įstatymo Nr.
1 priedėlis
LIETUVOS RESPUBLIKOS 2012 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETAS
tūkst. Lt
Pajamos Iš viso
PAJAMOS 18 598 140
MOKESČIAI 16 459 912
Pajamų ir pelno mokesčiai 3 070 879
Gyventojų pajamų mokestis 1 742 511
Pelno mokestis 1 328 368
Prekių ir paslaugų mokesčiai 13 184 033
Pridėtinės vertės mokestis 9 325 012
Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą 72 000
Akcizai 3 436 078
Cukraus sektoriaus mokesčiai 3 730
Loterijų ir azartinių lošimų mokestis 29 550
Transporto priemonių mokesčiai 190 000
Mokesčiai už aplinkos teršimą 24 500
Rinkliavos ir mokesčiai už pramoninės nuosavybės objektų registravimą 103 163
Tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai 205 000
KITOS PAJAMOS 2 138 228
Turto pajamos 1 235 808
Palūkanos už paskolas 416 011
Palūkanos už depozitus ir vertybinius popierius 45 594
Lietuvos banko likutinis pelnas 172 000
Dividendai 539 358
Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius 18 400
Naftos ir dujų išteklių mokestis 20 700
Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise 23 745
Pajamos už prekes ir paslaugas 740 050
Pajamos už patalpų nuomą 21 955
Konsulinis mokestis 47 000
Pajamos už atsitiktines paslaugas 584 379
Įmokos už mokslą aukštosiose mokyklose 44 716
Žyminis mokestis 30 000
Kitos pajamos 12 000
Pajamos iš baudų ir konfiskacijos 109 696
Kitos neišvardytos pajamos 52 674
11
tūkst. Lt
Pajamos Iš viso
SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO
BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PRISIĖMIMAS 160 950
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos 152 950
Žemė 150 000
Kitas materialusis ir nematerialusis turtas 2 950
Sandoriai dėl finansinio turto 8 000
Kitos gautinos sumos 8 000
IŠ VISO 18 759 090
Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos 7 240 591
IŠ VISO 25 999 681
12
ASIGNAVIMAI
tūkst. Lt
iš jų:
asignavimai išlaidoms Valstybės institucijos ir įstaigos pavadinimas Iš viso
iš viso iš jų darbo
užmokesčiui
asignavimai
turtui įsigyti
I. RESPUBLIKOS PREZIDENTUI, SEIMUI, VYRIAUSYBEI ATSKAITINGOS INSTITUCIJOS
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija 13 384 12 416 6 448 968
Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija 87 849 86 989 48 264 860
Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija 30 308 30 308 1 076 0
iš jų: asignavimai politinėms partijoms 5 498 5 498 0 0
Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga 2 774 2 764 1 850 10
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė 27 268 26 556 16 834 712
Valstybinė lietuvių kalbos komisija 2 815 2 815 629 0
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba 3 748 3 648 2 400 100
Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų
kontrolieriaus tarnyba 490 490 245 0
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija 1 390 1 390 910 0
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba 1 027 1 027 705 0
Lietuvos radijo ir televizijos komisija 2 350 2 300 1 461 50
Nacionalinė sveikatos taryba 219 219 140 0
Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga 1 423 1 423 884 0
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba 1 380 1 380 584 0
Lietuvos Respublikos Valstybinė kultūros paveldo
komisija 735 735 504 0
Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija 3 929 3 929 1 953 0
Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko tarnyba 22 004 21 684 10 880 320
iš jų: kompensacijai už Lietuvos žydų
religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą 3 000 3 000 0 0
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 3 103 3 083 1 955 20
Etninės kultūros globos taryba 370 370 220 0
Viešųjų pirkimų tarnyba 5 349 5 143 3 148 206
Lietuvos Respublikos valstybės saugumo
departamentas 63 976 50 326 33 271 13 650
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba 18 745 17 882 11 480 863
II. MINISTERIJOS
Aplinkos ministerija 1 164 465 1 156 647 79 028 7 818
Energetikos ministerija 411 482 411 252 5 508 230
Finansų ministerija 4 152 260 4 113 886 217 925 38 374
iš jų:
Vyriausybės rezervas 4 060 4 060 0 0
Tradicinių Lietuvos religinių bendruomenių,
bendrijų ir centrų maldos namams atstatyti ir
kitoms reikmėms 1 862 1 862 0 0
iš to skaičiaus: Lietuvos jėzuitų provincijai
pastatų, esančių Kaune, tvarkybos darbams
vykdyti 100 100 0 0
Krašto apsaugos ministerija 871 591 780 793 345 721 90 798
13 tūkst. Lt
iš jų:
asignavimai išlaidoms Valstybės institucijos ir įstaigos pavadinimas Iš viso
iš viso iš jų darbo
užmokesčiui
asignavimai
turtui įsigyti
Kultūros ministerija 280 320 227 217 75 148 53 103
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 3 286 614 3 278 381 105 575 8 233
Susisiekimo ministerija 2 446 675 2 067 437 35 371 379 238
Sveikatos apsaugos ministerija 1 921 170 1 866 726 82 463 54 444
Švietimo ir mokslo ministerija 3 699 216 3 660 878 264 261 38 338
Teisingumo ministerija 320 438 307 565 167 340 12 873
Ūkio ministerija 1 104 892 1 099 340 29 779 5 552
Užsienio reikalų ministerija 235 521 220 239 48 422 15 282
Vidaus reikalų ministerija 1 459 744 1 426 512 342 595 33 232
Žemės ūkio ministerija 2 880 442 2 860 274 108 376 20 168
III. MINISTRŲ VALDYMO SRIČIŲ INSTITUCIJOS IR ĮSTAIGOS
ENERGETIKOS MINISTRO VALDYMO SRITIS
Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos
ministerijos 5 454 5 434 3 745 20
Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija 4 772 4 732 3 250 40
FINANSŲ MINISTRO VALDYMO SRITIS
Lietuvos statistikos departamentas 25 144 24 744 15 900 400
Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija 4 852 4 775 2 429 77
Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1 040 1 040 677 0
KULTŪROS MINISTRO VALDYMO SRITIS
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka 21 909 13 559 9 282 8 350
Lietuvos nacionalinis muziejus 12 192 9 442 5 228 2 750
Lietuvos dailės muziejus 12 472 12 122 7 283 350
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus 8 212 5 170 3 133 3 042
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras 23 836 23 779 13 730 57
Lietuvos nacionalinis dramos teatras 6 657 5 627 3 561 1 030
Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija 12 671 12 491 7 442 180
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės valdovų rūmai 4 991 4 472 2 290 519
Viešoji įstaiga Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo
fondas 9 310 9 310 246 0
Viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir
televizija“ 48 323 46 723 14 030 1 600
Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba 22 360 20 420 10 134 1 940
SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO VALDYMO SRITIS
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės
departamentas 3 007 2 705 1 633 302
TEISINGUMO MINISTRO VALDYMO SRITIS
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija 1 886 1 872 1 155 14
14 tūkst. Lt
iš jų:
asignavimai išlaidoms Valstybės institucijos ir įstaigos pavadinimas Iš viso
iš viso iš jų darbo
užmokesčiui
asignavimai
turtui įsigyti
VIDAUS REIKALŲ MINISTRO VALDYMO SRITIS
Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 88 163 72 237 8 363 15 926
Policijos departamentas prie Vidaus reikalų
ministerijos 654 431 638 136 425 169 16 295
ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO VALDYMO SRITIS
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 82 670 78 926 39 751 3 744
IV. KITOS VALSTYBĖS INSTITUCIJOS IR ĮSTAIGOS
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 4 980 4 980 3 295 0
Lietuvos Respublikos Generalinė prokuratūra 93 883 91 515 60 738 2 368
Nacionalinė teismų administracija 20 742 9 536 2 390 11 206
Teismai 178 936 178 936 124 317 0
Vyriausybinių ryšių centras prie Lietuvos
Respublikos valstybės saugumo departamento 6 256 5 574 3 616 682
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo
centras 6 252 5 782 2 980 470
Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių
režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriatas 465 465 180 0
Vyriausioji administracinių ginčų komisija 915 915 615 0
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba 21 049 14 000 8 000 7 049
V. ŠVIETIMO, KULTŪROS IR MOKSLO ORGANIZACIJOS (INSTITUTAI)
Vilniaus universitetas 164 715 162 015 0 2 700
iš jų: valstybinės reikšmės Vilniaus universiteto
bibliotekos veiklai užtikrinti 6 346 6 086 0 260
Vytauto Didžiojo universitetas 33 792 33 792 0 0
Kauno technologijos universitetas 86 348 86 348 0 0
Vilniaus Gedimino technikos universitetas 75 120 74 820 0 300
Klaipėdos universitetas 24 269 24 269 0 0
Aleksandro Stulginskio universitetas 18 097 18 097 0 0
Mykolo Romerio universitetas 17 984 17 984 0 0
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 80 277 79 277 0 1 000
Vilniaus dailės akademija 18 386 18 386 0 0
Vilniaus pedagoginis universitetas 25 982 25 982 0 0
Lietuvos kūno kultūros akademija 6 939 6 939 0 0
Šiaulių universitetas 20 067 20 067 0 0
Lietuvos muzikos ir teatro akademija 16 396 16 396 0 0
Lietuvos energetikos institutas 13 942 13 795 8 689 147
Vilniaus universiteto Onkologijos institutas 4 162 2 335 973 1 827
Lietuvos kultūros tyrimų institutas 2 516 2 516 1 662 0
Lietuvos istorijos institutas 3 238 3 238 2 090 0
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas 2 979 2 979 2 049 0
Lietuvių kalbos institutas 3 325 3 325 2 121 0
15 tūkst. Lt
iš jų:
asignavimai išlaidoms Valstybės institucijos ir įstaigos pavadinimas Iš viso
iš viso iš jų darbo
užmokesčiui
asignavimai
turtui įsigyti
Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas 1 720 1 670 1 102 50
Lietuvos socialinių tyrimų centras 1 902 1 885 1 229 17
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios
medicinos centras 8 252 8 231 3 920 21
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras 17 082 15 842 9 240 1 240
Gamtos tyrimų centras 11 694 11 594 6 330 100
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir
technologijos mokslų centras 18 209 18 089 10 732 120
Lietuvos mokslų akademija 8 721 7 298 4 598 1 423
Lietuvos mokslo taryba 104 389 104 377 2 477 12
Kauno kunigų seminarija 301 301 0 0
Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų
seminarija 356 356 0 0
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija 379 379 0 0
Iš viso: 26 708 835 25 846 025 2 895 127 862 810
16
Lietuvos Respublikos 2011 m. d. įstatymo Nr.
2 priedėlis
2012 METŲ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKOS Į VALSTYBĖS BIUDŽETĄ, VALSTYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIS IR KITOS LĖŠOS, ĮSTATYMAIS, NUTARIMAIS IR KITAIS TEISĖS AKTAIS SKIRIAMOS PROGRAMOMS FINANSUOTI, PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS
tūkst. Lt
iš jų:
Valstybės institucijos ir įstaigos Iš viso valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos biudžetinių įstaigų pajamų įmokos
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija 10 10
Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija 913 913
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė 26 26
Lietuvos radijo ir televizijos komisija 2 350 2 350 0
Aplinkos ministerija 351 833 345 950 5 883
Finansų ministerija 9 466 9 466
Krašto apsaugos ministerija 532 532
Kultūros ministerija 41 505 16 246 25 259
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 61 250 8 000 53 250
Susisiekimo ministerija 1 236 040* 1 223 638* 12 402
Sveikatos apsaugos ministerija 12 263 12 263
Švietimo ir mokslo ministerija 78 378 78 378
Teisingumo ministerija 9 257 400 8 857
Ūkio ministerija 26 831 25 594 1 237
Užsienio reikalų ministerija 1 700 1 700
Vidaus reikalų ministerija 43 548 43 548
Žemės ūkio ministerija 12 222 12 222
Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos 1 000 1 000
Lietuvos statistikos departamentas 300 300
Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija 4 487 4 487
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka 480 480
Lietuvos nacionalinis muziejus 800 800
Lietuvos dailės muziejus 900 900
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus 250 250
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras 6 100 6 100
Lietuvos nacionalinis dramos teatras 1 200 1 200
Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija 1 743 1 743 17 tūkst. Lt
iš jų:
Valstybės institucijos ir įstaigos Iš viso valstybės biudžeto pajamų
iš mokesčių dalis ir kitos lėšos biudžetinių įstaigų pajamų įmokos Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai 100 100
Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba 834 834
Kūno kultūros ir sporto departamentas prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 18 033 16 246 1 787
Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos 4 126 4 126
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 12 000 12 000
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 6 6
Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra 64 64
Nacionalinė teismų administracija 100 100
Teismai 284 284
iš jų:
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 60 60
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 20 20
Lietuvos apeliacinis teismas 14 14
Vilniaus apygardos teismas 20 20
Kauno apygardos teismas 10 10
Klaipėdos apygardos teismas 29 29
Šiaulių apygardos teismas 3 3
Panevėžio apygardos teismas 5 5
Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 13 13
Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 8 8
Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 3 3
Vilniaus miesto 4 apylinkės teismas 3 3
Kauno miesto apylinkės teismas 17 17
Klaipėdos miesto apylinkės teismas 10 10
Šiaulių miesto apylinkės teismas 4 4
Panevėžio miesto apylinkės teismas 5 5
Druskininkų miesto apylinkės teismas 1 1
Palangos miesto apylinkės teismas 1 1
Alytaus rajono apylinkės teismas 6 6
Biržų rajono apylinkės teismas 1 1
Joniškio rajono apylinkės teismas 1 1
Lazdijų rajono apylinkės teismas 1 1
Marijampolės rajono apylinkės teismas 2 2
Mažeikių rajono apylinkės teismas 1 1
Molėtų rajono apylinkės teismas 1 1
Radviliškio rajono apylinkės teismas 1 1
Rokiškio rajono apylinkės teismas 1 1
Šakių rajono apylinkės teismas 2 2
Šalčininkų rajono apylinkės teismas 1 1
Šiaulių rajono apylinkės teismas 1 1
Šilutės rajono apylinkės teismas 1 1
18 tūkst. Lt
iš jų:
Valstybės institucijos ir įstaigos Iš viso valstybės
biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos biudžetinių įstaigųpajamų įmokos
Švenčionių rajono apylinkės teismas 1 1
Tauragės rajono apylinkės teismas 2 2
Trakų rajono apylinkės teismas 1 1
Utenos rajono apylinkės teismas 1 1
Varėnos rajono apylinkės teismas 1 1
Vilkaviškio rajono apylinkės teismas 7 7
Vilniaus rajono apylinkės teismas 4 4
Vilniaus apygardos administracinis teismas 17 17
Kauno apygardos administracinis teismas 2 2
Klaipėdos apygardos administracinis teismas 1 1
Šiaulių apygardos administracinis teismas 1 1
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos
tyrimo centras
170 170
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba 21 000 21 000
Vilniaus universitetas 15 000 15 000
Lietuvos energetikos institutas 5 740 5 740
Vilniaus universiteto Onkologijos institutas 900 900
Lietuvos kultūros tyrimų institutas 40 40
Lietuvos istorijos institutas 130 130
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas 90 90
Lietuvių kalbos institutas 130 130
Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas 300 300
Lietuvos socialinių tyrimų centras 200 200
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas
Inovatyvios medicinos centras 4 700 4 700
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras 8 120 8 120
Gamtos tyrimų centras 2 503 2 503
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir
technologijos mokslų centras 3 375 3 375
Lietuvos mokslų akademija 295 295
IŠ VISO: 2 003 624 1 638 424 365 200
* Iš šių lėšų skirti bendroms biudžeto reikmėms:
Susisiekimo ministerijos – 70 000 tūkst. litų (iš Specialiosios kelių priežiūros ir plėtros programos).
19
Lietuvos Respublikos 2011 m. d. įstatymo Nr.
3 priedėlis
LIETUVOS RESPUBLIKOS 2012 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMAI TEISMAMS
tūkst. Lt
Įstaigos pavadinimas Iš viso išlaidoms
iš jų darbo
užmokesčiui
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 10 687 7 640
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 5 524 3 874
Lietuvos apeliacinis teismas 8 703 6 223
Vilniaus apygardos teismas 12 959 9 197
Kauno apygardos teismas 9 403 6 588
Klaipėdos apygardos teismas 5 972 4 268
Šiaulių apygardos teismas 4 481 3 234
Panevėžio apygardos teismas 4 553 3 287
Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 9 346 6 374
Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 6 556 4 515
Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 4 603 3 223
Vilniaus miesto 4 apylinkės teismas 1 054 693
Kauno miesto apylinkės teismas 11 189 7 636
Klaipėdos miesto apylinkės teismas 7 133 4 910
Šiaulių miesto apylinkės teismas 4 384 3 021
Panevėžio miesto apylinkės teismas 4 672 3 235
Druskininkų miesto apylinkės teismas 977 665
Palangos miesto apylinkės teismas 767 527
Akmenės rajono apylinkės teismas 950 645
Alytaus rajono apylinkės teismas 2 634 1 809
Anykščių rajono apylinkės teismas 939 635
Biržų rajono apylinkės teismas 930 621
Ignalinos rajono apylinkės teismas 786 539
Jonavos rajono apylinkės teismas 1 800 1 252
Joniškio rajono apylinkės teismas 787 517
Jurbarko rajono apylinkės teismas 924 622
Kaišiadorių rajono apylinkės teismas 1 330 880
Kauno rajono apylinkės teismas 1 660 1 120
Kėdainių rajono apylinkės teismas 1 519 1 042
Kelmės rajono apylinkės teismas 897 618
Klaipėdos rajono apylinkės teismas 1 332 895
Kretingos rajono apylinkės teismas 1 068 735
Kupiškio rajono apylinkės teismas 695 471
Lazdijų rajono apylinkės teismas 1 037 686
Marijampolės rajono apylinkės teismas 2 623 1 791
Mažeikių rajono apylinkės teismas 1 642 1 111
20 tūkst. Lt
Įstaigos pavadinimas Iš viso išlaidoms
iš jų darbo
užmokesčiui
Molėtų rajono apylinkės teismas 772 515
Pakruojo rajono apylinkės teismas 792 525
Pasvalio rajono apylinkės teismas 961 647
Plungės rajono apylinkės teismas 1 246 861
Prienų rajono apylinkės teismas 929 635
Radviliškio rajono apylinkės teismas 1 297 890
Raseinių rajono apylinkės teismas 935 633
Rokiškio rajono apylinkės teismas 1 229 834
Skuodo rajono apylinkės teismas 714 479
Šakių rajono apylinkės teismas 937 622
Šalčininkų rajono apylinkės teismas 1 181 779
Šiaulių rajono apylinkės teismas 1 172 766
Šilalės rajono apylinkės teismas 891 611
Šilutės rajono apylinkės teismas 1 595 1 096
Širvintų rajono apylinkės teismas 730 491
Švenčionių rajono apylinkės teismas 903 604
Tauragės rajono apylinkės teismas 1 495 1 000
Telšių rajono apylinkės teismas 1 296 869
Trakų rajono apylinkės teismas 1 560 1 033
Ukmergės rajono apylinkės teismas 1 304 894
Utenos rajono apylinkės teismas 1 408 984
Varėnos rajono apylinkės teismas 919 627
Vilkaviškio rajono apylinkės teismas 1 174 782
Vilniaus rajono apylinkės teismas 2 342 1 642
Visagino miesto apylinkės teismas 1 044 723
Zarasų rajono apylinkės teismas 890 620
Vilniaus apygardos administracinis teismas 5 824 4 164
Kauno apygardos administracinis teismas 2 390 1 662
Klaipėdos apygardos administracinis teismas 1 855 1 330
Šiaulių apygardos administracinis teismas 1 429 1 032
Panevėžio apygardos administracinis teismas 1 206 868
IŠ VISO: 178 936 124 317
21
Lietuvos Respublikos 2011 m. d. įstatymo Nr.
4 priedėlis
LIETUVOS RESPUBLIKOS 2012 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAMS, SKIRIAMOS VALSTYBINĖMS (VALSTYBĖS PERDUOTOMS SAVIVALDYBĖMS) FUNKCIJOMS ATLIKTI IR MOKINIO KREPŠELIUI FINANSUOTI
tūkst. litų
Valstybės institucijos ir įstaigos pavadinimas Priskirtų (kuruojamų) funkcijų pavadinimas Iš viso Konkurencijos taryba duomenims Suteiktos valstybės pagalbos registrui teikti 178
Aplinkos ministerija 213
iš jų:
piliečių prašymams atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą nagrinėti ir sprendimams dėl nuosavybės teisių atkūrimo priimti 89
valstybės garantijoms nuomininkams, išsikeliantiems iš savininkams grąžintų gyvenamųjų namų ar jų dalių ir butų, vykdyti 124
Krašto apsaugos ministerija
dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją 1048
Kultūros ministerija valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei 1840
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 1011011
iš jų:
socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti 770370
socialinei paramai mokiniams 143042
socialinėms paslaugoms 55692
vaikų ir jaunimo teisių apsaugai 15230
dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos
priemones ir gyventojų užimtumo programas
26677
Teisingumo ministerija 8911
iš jų:
civilinės būklės aktams registruoti 7001
valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti 1910
Švietimo ir mokslo ministerija mokinio krepšeliui finansuoti 2048592
Vidaus reikalų ministerija 60230
iš jų:
Gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrams teikti 174
civilinei saugai 4698
priešgaisrinei saugai 52863
gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos
duomenims tvarkyti 2495 22
tūkst. litų
Valstybės institucijos ir įstaigos pavadinimas Priskirtų (kuruojamų) funkcijų pavadinimas Iš viso Žemės ūkio ministerija 55430
iš jų:
savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybės turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise 1229
žemės ūkio funkcijoms vykdyti 26731
melioracijai 27470
Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba
savivaldybėms priskirtiems archyviniams dokumentams
tvarkyti 4819
IŠ VISO: 3192272
23
Lietuvos Respublikos 2011 m. d. įstatymo Nr.
5 priedėlis
LIETUVOS RESPUBLIKOS 2012 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO SPECIALIOSIOS TIKSLINĖ|S DOTACIJOS SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAMS
tūkst. litų
Perduotoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti Savivaldybės pavadinimas švietimo
(be mokinio krepšelio) socialinės apsaugos
kultūros
sveikatos
apsaugos
Specialiųjų
poreikių
moksleiviams
išlaikyti
Aglomeracijų
strateginiams
triukšmo
žemėlapiams
parengti
Vilniaus miesto 4855 5806 510 3704 300
Alytaus miesto 2334 3294
Birštono
Druskininkų 218,3
Kauno miesto 7702 1298 1520 150
Klaipėdos miesto 2757 3902 5022 90
Marijampolės 471,1 120
Neringos
Palangos miesto 286,8
Panevėžio miesto 2674,8 684 50
Šiaulių miesto 5786,2 1448 2246 80
Visagino
Akmenės rajono 487,8
Alytaus rajono 1305,6
Anykščių rajono 1112
Biržų rajono
Ignalinos rajono
Jonavos rajono
Joniškio rajono 648,3
Jurbarko rajono
Kaišiadorių rajono 1270,2
Kauno rajono 434,4
Kėdainių rajono 1732,9
Kelmės rajono
Klaipėdos rajono 939,3 2278
Kretingos rajono
Kupiškio rajono
Lazdijų rajono
Mažeikių rajono 1494,2
Molėtų rajono 1376
Pakruojo rajono 782,4
Panevėžio rajono
Pasvalio rajono 947,1
Plungės rajono 1397,2 1210
Prienų rajono 2674 1187
Radviliškio rajono
Raseinių rajono 1154,8 1834
24
tūkst. litų
Perduotoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti Savivaldybės
pavadinimas švietimo (be mokinio krepšelio)
socialinės
apsaugos
kultūros
sveikatos
apsaugos
Specialiųjų
poreikių
moksleiviams
išlaikyti
Aglomeracijų
strateginiams
triukšmo
žemėlapiams
parengti
Rokiškio rajono
Skuodo rajono
Šakių rajono 1259,4
Šalčininkų rajono 627,1
Šiaulių rajono 1392
Šilalės rajono
Šilutės rajono 3111,6 1354
Širvintų rajono
Švenčionių rajono 1682
Tauragės rajono 1226
Telšių rajono 1604,1 1694
Trakų rajono 810
Ukmergės rajono 808,4 1340
Utenos rajono 1770,1 1378
Varėnos rajono 2119,1 1726
Vilkaviškio rajono 40,4 126
Vilniaus rajono
Zarasų rajono 957,6 2926
Elektrėnų 251,4 1091
Kalvarijos
Kazlų Rūdos 886,4
Pagėgių 1322
Rietavo
IŠ VISO: 52007 40896 756 16470 2278 670
25
Lietuvos Respublikos 2011 m. d. įstatymo Nr.
6 priedėlis
LIETUVOS RESPUBLIKOS 2012 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO BENDROSIOS DOTACIJOS KOMPENSACIJOS SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAMS
tūkst. litų
iš jų:
Savivaldybės
pavadinimas
Iš viso biudžeto pajamų
mažėjimui
kompensuoti
želdiniams ir
želdynams
inventorizuoti ir
jiems įrašyti į
Nekilnojamojo
turto kadastrą
padengti dalį
paslaugų kainos
už tiekiamą
vandenį ir
nuotekų
surinkimą
Alytaus miesto 7650 7532 118
Birštono 8960 8904 56
Druskininkų 1427 1333 94
Marijampolės 3497 3497
Neringos 2737 2237 500
Visagino 2400 2360 40
Akmenės rajono 2000 2000
Alytaus rajono 1703 1629 74
Anykščių rajono 2627 2627
Biržų rajono 1712 1712
Ignalinos rajono 2582 2582
Jonavos rajono 5117 5027 90
Joniškio rajono 619 619
Jurbarko rajono 1991 1991
Kaišiadorių rajono 653 553 100
Kauno rajono 96 96
Kėdainių rajono 1349 1349
Kelmės rajono 2859 2859
Kretingos rajono 837 837
Kupiškio rajono 1773 1773
Lazdijų rajono 1983 1983
Mažeikių rajono 3224 3128 96
Molėtų rajono 3153 3093 60
Pakruojo rajono 1088 1088
Panevėžio rajono 2815 2815
Pasvalio rajono 1611 1517 94
Plungės rajono 901 901
Prienų rajono 1943 1853 90
Radviliškio rajono 3288 3188 100
Raseinių rajono 2564 2564
Rokiškio rajono 2279 2279
Skuodo rajono 1574 1574
Šakių rajono 861 861
Šalčininkų rajono 515 515
Šiaulių rajono 3822 3822
26
tūkst. litų
iš jų:
Savivaldybės
pavadinimas
Iš viso biudžeto pajamų
mažėjimui
kompensuoti
želdiniams ir
želdynams
inventorizuoti ir
jiems įrašyti į
Nekilnojamojo
turto kadastrą
padengti dalį
paslaugų kainos
už tiekiamą
vandenį ir
nuotekų
surinkimą
Šilalės rajono 1961 1961
Šilutės rajono 1858 1858
Širvintų rajono 1220 1220
Švenčionių rajono 1673 1673
Tauragės rajono 3497 3497
Telšių rajono 2410 2410
Trakų rajono 1987 1987
Ukmergės rajono 1327 1327
Utenos rajono 5142 5142
Varėnos rajono 2778 2736 42
Vilkaviškio rajono 1337 1337
Zarasų rajono 2498 2498
Elektrėnų 2801 2751 50
Kalvarijos 781 781
Kazlų Rūdos 508 508
Pagėgių 1028 1028
Rietavo 445 445
IŠ VISO: 117461 115761 1200 500
27
Lietuvos Respublikos 2011 m. d. įstatymo Nr.
7 priedėlis
2012 METŲ IŠ SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ VALSTYBĖS BIUDŽETUI GRĄŽINAMOS BENDROSIOS DOTACIJOS KOMPENSACIJOS
tūkst. litų
Savivaldybės pavadinimas Suma
Kauno miesto 4 474
Klaipėdos miesto 8 379
Palangos miesto 1 808
Panevėžio miesto 5 363
IŠ VISO: 20 024
28
Lietuvos Respublikos 2011 m. d. įstatymo Nr.
8 priedėlis
LIETUVOS RESPUBLIKOS 2012 METŲ SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ PROGNOZUOJAMOS PAJAMOS
tūkst. litų
iš jų:
Savivaldybės pavadinimas
Prognozuojamos gauti skaičiuojant
savivaldybių biudžetų finansinius
rodiklius pajamos,
iš viso
gyventojų pajamų
mokestis (be pajamų iš
Valstybės iždo sąskaitos)
Vilniaus miesto 477747 338727
Alytaus miesto 49916 38114
Birštono 4879 2602
Druskininkų 21549 13685
Kauno miesto 346132 284922
Klaipėdos miesto 171283 132521
Marijampolės 51293 34665
Neringos 12451 3393
Palangos miesto 30235 11854
Panevėžio miesto 86550 69355
Šiaulių miesto 105360 79953
Visagino 23540 20015
Akmenės rajono 20488 10326
Alytaus rajono 23493 8323
Anykščių rajono 24924 9457
Biržų rajono 24384 11398
Ignalinos rajono 16603 5800
Jonavos rajono 39917 30048
Joniškio rajono 23266 10931
Jurbarko rajono 25868 13892
Kaišiadorių rajono 33079 16732
Kauno rajono 68213 51183
Kėdainių rajono 47501 28822
Kelmės rajono 27455 10165
Klaipėdos rajono 41542 28012
Kretingos rajono 33194 18366
Kupiškio rajono 17343 6968
Lazdijų rajono 18350 6840
Mažeikių rajono 42229 35821
Molėtų rajono 17544 7364
Pakruojo rajono 22318 9490
Panevėžio rajono 32599 16449
Pasvalio rajono 24502 11783
Plungės rajono 30711 16478
Prienų rajono 23699 10998
Radviliškio rajono 35246 17914
Raseinių rajono 30704 13162
Rokiškio rajono 28781 15280
Skuodo rajono 17506 6325
29
tūkst. litų
iš jų:
Savivaldybės
pavadinimas
Prognozuojamos gauti skaičiuojant
savivaldybių biudžetų finansinius
rodiklius pajamos,
iš viso
gyventojų pajamų
mokestis (be pajamų iš
Valstybės iždo sąskaitos)
Šakių rajono 27732 14949
Šalčininkų rajono 26939 10767
Šiaulių rajono 35083 18931
Šilalės rajono 22265 9678
Šilutės rajono 36754 19824
Širvintų rajono 14123 6744
Švenčionių rajono 22941 11557
Tauragės rajono 34903 18946
Telšių rajono 38607 20054
Trakų rajono 28826 20955
Ukmergės rajono 34548 17941
Utenos rajono 35187 25007
Varėnos rajono 21763 9839
Vilkaviškio rajono 34163 15694
Vilniaus rajono 72768 54239
Zarasų rajono 17217 7122
Elektrėnų 21630 12900
Kalvarijos 9371 2831
Kazlų Rūdos 10908 5784
Pagėgių 8428 2595
Rietavo 7707 3292
IŠ VISO: 2734257 1767782
30
Lietuvos Respublikos
2011 m. d.
įstatymo Nr.
9 priedėlis
2012 METŲ PRIVATIZAVIMO FONDO IR REZERVINIO (STABILIZAVIMO) FONDO LĖŠŲ SĄMATOS 2012 METŲ PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ SĄMATA
tūkst. Lt
I. Numatomas lėšų likutis pagal 2012 m. sausio 1 d. būklę 3 100
iš jo:
Rezerviniam (stabilizavimo) fondui sudaryti 0
II. Numatoma 2012 metais Privatizavimo fondo pajamų kartu su lėšų likučiu
pagal 2012 m. sausio 1 d. būklę 28 100
iš jų:
Rezerviniam (stabilizavimo) fondui sudaryti 16 700
Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintoms programoms įgyvendinti,
Privatizavimo komisijos ir Valstybės turto fondo funkcijoms atlikti, ekspertams
už paslaugas sumokėti ir objektams parengti privatizuoti 11 400
III. Išlaidos
1. Rezerviniam (stabilizavimo) fondui sudaryti 16 700
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintoms programoms įgyvendinti 4 100 *
3. Privatizavimo komisijos ir valstybės įmonės Valstybės turto fondo
funkcijoms atlikti, ekspertams už paslaugas sumokėti ir objektams parengti
privatizuoti 7 300
Iš viso išlaidų
28 100
IV. Numatomas lėšų likutis pagal 2013 m. sausio 1 d. būklę
0
* naudojama pagal atskirus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus
2012 METŲ REZERVINIO (STABILIZAVIMO) FONDO LĖŠŲ SĄMATA
tūkst. Lt
I. Numatomas lėšų likutis pagal 2012 m. sausio 1 d. būklę 955 500
iš jo:
lėšos, kurios gali būti naudojamos valstybės turtiniams įsipareigojimams,
susijusiems su valstybės skola, vykdyti (grąžintinai) 514 200
II. Numatoma Rezervinio (stabilizavimo) fondo pajamų 22 700
iš jų:
pajamos iš Privatizavimo fondo 16 700
31
pajamos iš lėšų investavimo 6 000
III. Išlaidos 391 100
iš jų:
pensijų sistemos reformai finansuoti 391 100
IV. Lėšos, kurios 2012 metais gali būti naudojamos valstybės turtiniams
įsipareigojimams, susijusiems su valstybės skola, vykdyti (grąžintinai) 564 400
V. Numatomas lėšų likutis pagal 2013 m. sausio 1 d. būklę (I+II-III) 587 100
iš jo:
lėšos, kurios gali būti naudojamos valstybės turtiniams įsipareigojimams,
susijusiems su valstybės skola, vykdyti (grąžintinai) 0
32
Lietuvos Respublikos
2011 m. d.
įstatymo Nr.
10 priedėlis
VALSTYBĖS INVESTICIJŲ 2012–2014 METŲ PROGRAMA
(PAGAL INVESTAVIMO SRITIS)
Lietuvos Respublikos valstybės remiamų programų investicijų projektams įgyvendinti
2012–2014 metams planuojamos šios Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir valstybės
garantuojamų paskolų lėšos (tūkst. Lt):
iš jų iš jų iš jų
Sritis
2012
metams
iš viso
valstybės
biudžetas
Valstybės
garantuojamos
paskolos
2013
metams
iš viso
valstybės
biudžetas
Valstybės
garantuojamos
paskolos
2014
metams
iš viso
valstybės
biudžetas
Valstybės
garantuojamos
paskolos
Valstybės valdymas 50 948 50 948 52 268 52 268 51 469 51 469
Krašto apsauga 100 583 100 583 104 711 104 711 104 511 104 511
Viešoji tvarka 26 126 26 126 38 536 38 536 19 180 19 180
Švietimas 447 686 447 686 549 857 549 857 484 528 484 528
Sveikatos apsauga 305 582 305 582 283 914 283 914 122 789 122 789
Socialinė apsauga 65 078 65 078 24 145 24 145 45 755 45 755
Aplinkos apsauga 611 606 611 606 660 542 660 542 596 889 596 889
Kultūra 97 737 97 737 98 995 98 995 98 768 98 768
Žemės ūkis 126 155 126 155 131 258 131 258 128 614 128 614
Visuomenės apsauga 402 678 402 678 477 907 477 907 254 251 254 251
Transportas ir ryšiai 1 536 768 1 513 744 23 024 1 662 748 1 624 353 38 395 1 312 172 1 297 992 14 180
Kita veikla 459 759 459 759 631 536 631 536 351 268 351 268
Iš viso 4 230 706 4 207 682 23 024 4 716 417 4 678 022 38 395 3 570 194 3 556 014 14 180
iš jų informacinėms
technologijoms
233 569 233 569 265 315 265 315 230 212 230 212
33
Lietuvos Respublikos
2011 m. d. įstatymo Nr.
11 priedėlis
2012 METŲ VALSTYBĖS ĮMONĖS IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO FONDO LĖŠŲ SĄMATA
tūkst. Lt
Eil.
Nr.
Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo
nutraukimo fondo sąmatos rodiklis
Rodiklio planinė reikšmė
1.
Numatomas Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės
eksploatavimo nutraukimo fondo lėšų likutis 2011 m. gruodžio 31 d. 116 000
2. Pajamos 2012 metais:
2.1. Ignalinos programų lėšų palūkanos 2 874
2.2.
Užsienio šalių, tarptautinių organizacijų ir finansinių institucijų bei
Lietuvos Respublikos juridinių ir fizinių asmenų savanoriški
tiksliniai įnašai 0
2.3.
Lėšos, gautos pardavus valstybės įmonės Ignalinos atominės
elektrinės uždarymo metu realizuojamą turtą 0
2.4.
Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo
nutraukimo fondo lėšų palūkanos 510
2.5. Palūkanos už Vyriausybės vertybinius popierius 5 144
2.6. Kitos lėšos* 0
Iš viso pajamų: 8 528
3. Išlaidos 2012 metais:
3.1.
Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo
nutraukimo techniniams projektams įgyvendinti 10 600
3.2.
Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės sustabdytų blokų
priežiūrai ir fizinei saugai užtikrinti 30 100
3.3.
Neigiamiems socialiniams ir ekonominiams valstybės įmonės
Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo
padariniams Lietuvos Respublikos Ignalinos atominės elektrinės
regione sušvelninti 25 600
3.4.
Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės radioaktyviosioms
atliekoms, įskaitant panaudotą branduolinį kurą, tvarkyti, saugoti ir
laidoti 1 000
3.5.
Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo
nutraukimo fondui administruoti 620
3.6. Kitos išlaidos** 23
Iš viso išlaidų: 67 943
4.
Numatomas Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo lėšų likutis 2012 m. gruodžio 31 d. 56 585
* Priemonių vykdytojų grąžintos nepanaudotos arba netinkamai panaudotos praeitų metų
Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo lėšos.
** Mokėjimo pavedimų užsienio valiuta išlaidos, komisinis mokestis Lietuvos Respublikos
Vyriausybės vertybiniams popieriams įsigyti ir saugoti, valiutos keitimo paslaugų išlaidos,
Vyriausybės vertybinių popierių nominalios vertės ir pirkimo kainos skirtumas.Komentuoti

Spam Protection by WP-SpamFree Plugin