Video

Administracijos direktorius turi atsistatydinti

TubePress

Problem retrieving videos from provider: Not Found

Klubas “Demokratija ir darbas”

I. BENDROJI DALIS

1. Klubas „DEMOKRATIJA IR DARBAS“ (toliau – Klubas) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą.
2. Klubas yra savarankiška asociacija, vienijanti fizinius asmenis, propaguojančius socialdemokratijos ir bendražmogiškas vertybes, sveiką gyvenseną ir sportą, organizuojanti įvairias jaunimo ir suaugusiųjų laisvalaikio praleidimo formas.
3. Klubas yra ne pelno siekianti asociacija. Jos veiklos tikslas nėra pelno siekimas.

4. Klubas už savo prievoles atsako visu savo turtu. Klubas neatsako už atskirų narių veiklą, o nariai neatsako už Klubo prievoles.
5. Klubas turi savo antspaudą su pavadinimu, logotipą, einamąją sąskaitą nacionaline valiuta viename iš Lietuvos Respublikoje įregistruotų bankų.
6. Klubas gali turėti savo vėliavą, emblemą, nario pažymėjimą ir ženklelį.
7. Klubas veikia vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei šiais įstatais.
8. Vykdydamas savo veiklą Klubas privalo laikytis Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo 16 straipsnyje numatytų veiklos apribojimų.
9. Klubo buveinės adresas – Aušros al. 15, LT-76299 Šiauliai.
10. Klubo veikla neterminuota. Klubo finansinės veiklos metai yra kalendoriniai metai.
11. Klubo veikla apima Lietuvos Respublikos teritoriją.
12. Klubas tęsia Klubo „Demokratija ir Darbas“, įregistruoto 1995-04-03 Šiaulių miesto valdybos potvarkiu Nr. 204 ir perregistruoto Šiaulių apskrities viršininko pavaduotojo 2003 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 7-VO (Registro Nr. VO-03-06) veiklą. Visi šio Klubo nariai tampa perregistruoto Klubo nariais.

II. VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

13. Klubo tikslai:

13.1. propaguoti demokratijos principus, toleranciją ir sveiką gyvenseną;

13.2. sudaryti Klubo nariams sąlygas diskusijoms šalies visuomeninio ir ūkinio gyvenimo klausimais;

13.3. teikti visokeriopą paramą Klubo remiamų partijų atstovams Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybose ir Lietuvos Respublikos Seime;

13.4. rūpintis Lietuvos Respublikos gyventojų gerove, svarstyti ir spręsti jiems aktualias problemas;

13.5. spręsti jaunimo laisvalaikio problemas, prisidėti prie jaunimo dorovinio auklėjimo;

13.6. organizuoti Klubo nariams ir jų šeimoms turiningą laisvalaikį.

14. Klubas įgyvendindamas savo tikslus, sprendžia šiuos pagrindinius uždavinius:

14.1. savarankiškai ruošia bei tvirtina savo veiklos programą;

14.2. rengia Klubo narių ir Klubo rėmėjų diskusijų vakarus Respublikos ekonominio bei politinio gyvenimo klausimais;

14.3. organizuoja Klubo nariams ir Klubo rėmėjams uždarus poilsio vakarus, ekskursijas, paskaitų ciklus;

14.4. užmezga ir palaiko ryšius su panašiais užsienio ir Respublikos klubais (asociacijomis);

14.5. organizuoja leidybinę veiklą, steigia laikraščius, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, aktyviai reklamuoja savo veiklą ir idėjas;

14.6. kuria ir gerina Klubo materialinę bazę;

14.7. organizuoja Klubo narių poilsio ir sporto stovyklas, išvykas į kitus miestus ir šalis;

14.8. gina savo Klubo narių teises, teikia Klubo nariams metodinę – organizacinę bei teisinę pagalbą;

14.9. vykdo kitą veiklą, nedraudžiamą Lietuvos Respublikos įstatymais.

15. Numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti Klubas turi teisę:

15.1. nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti Klubo tikslus ir uždavinius;

15.2. steigti visuomenės informacijos priemones, užsiimti leidyba;

15.3. organizuoti susirinkimus, mitingus, piketus, demonstracijas, procesijas, įvairias eitynes, kitokius taikius susirinkimus ir masinius renginius;

15.4. kelti ir remti kandidatus, remti partijas, asociacijas bei pavienius kandidatus rinkimuose į savivaldybių tarybas bei Lietuvos Respublikos Seimą;

15.5. pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti ir juo disponuoti;

15.6. sudaryti sutartis savo vardu, prisiimti įsipareigojimus, būti ieškovu ir atsakovu teismuose;

15.7. samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai, sudarant su jais darbo sutartis įstatymų nustatyta tvarka;

15.8. gauti lėšų ar kitokio turto iš tarptautinių visuomeninių organizacijų, nevalstybinių organizacijų, įmonių, fondų, taip pat fizinių asmenų;

15.9. steigti (būti steigėju) įmones, registruojamas ir veikiančias pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;

15.10. steigti fondus;

15.11. stoti į kitas asociacijas (draugijas, sąjungas ir kt.) ir išstoti iš jų.

16. Klubas įstatymų nustatyta tvarka gali užsiimti ir kitokia įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti reikalinga veikla.

III. KLUBO NARIAI, JŲ PRIĖMIMO, IŠSTOJIMO AR PAŠALINIMO SĄLYGOS IR TVARKA

17. Klubo nariais gali būti tik fiziniai asmenys – Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai bei asmenys be pilietybės, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje, kuriems yra suėję 18 metų, savanoriškai dalyvaujantys Klubo veikloje, pripažįstantys jo įstatus ir mokantys nario mokestį.

18. Klubo narių priėmimo ir išstojimo klausimą, pateikus raštišką prašymą, sprendžia Klubo valdyba arba susirinkimas paprasta balsų dauguma.

19. Klubas gali turėti Garbės narių, kurie neturi Klubo nariams numatytų turtinių ir neturtinių prievolių. Garbės nariais gali būti ir ne Lietuvos Respublikos piliečiai, savo veikla ar kitaip aktyviai palaikantys Klubo veiklą arba esantys Klubo narių pripažintais moraliniais autoritetais. Garbės nario vardas paprasta balsų dauguma suteikiamas visuotiniame susirinkime Klubo valdybos teikimu.

20. Klubo nariai bet kada gali išstoti iš Klubo. Tokiu atveju nario mokesčiai ar kitaip klubui perduotos lėšos ar turtas negrąžinami.

21. Klubo nariams, nevykdantiems šių įstatų reikalavimų, taip pat už Klubą diskredituojančią veiklą taikomos visuomeninio poveikio priemonės:

- įspėjimas;

- pastaba;

- papeikimas;

- griežtas papeikimas;

- narystės Klube sustabdymas;

- pašalinimas iš Klubo.

22. Klubo narys gali būti pašalintas iš Klubo už ilgalaikį (daugiau nei vienerius metus) nedalyvavimą Klubo veikloje, už grubų jo įstatų pažeidimą ar viešą amoralų poelgį. Klubo nario pašalinimo klausimą sprendžia Kubo narių visuotinis susirinkimas.

IV. KLUBO NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

23. Klubo nariai turi lygias teises, nesvarbu, kokio dydžio jie moka stojamąjį ar nario mokestį ar teikia paramą.

24. Klubo nariai turi teisę:

24.1. rinkti, siekti būti išrinktais ir būti išrinktais į Klubo valdymo organus;

24.2. teikti pasiūlymus Klubo veiklai gerinti ir dalyvauti juos svarstant;

24.3. būti paskatintais;

24.4. dovanoti ar kitaip perleisti Klubui jam nuosavybės teise priklausantį turtą;

24.5. dalyvauti visuose Klubo organizuojamuose renginiuose ir pasikviesti į Klubo renginius po vieną svečią;

24.6. bet kada išstoti iš Klubo ar laikinai sustabdyti narystę klube, pranešant apie tai raštu Klubo prezidentui (viceprezidentui) ar vienam iš Klubo valdybos narių;

24.7. naudoti patvirtintą Klubo simboliką;

24.8. balsuoti Klubo narių susirinkimuose;

24.9. apskųsti visuotiniam narių susirinkimui Klubo prezidento, viceprezidento ar valdybos sprendimus.

25. Klubo nariai privalo:

25.1. laikytis Klubo įstatų ir visuomenėje galiojančių korektiško elgesio normų;

25.2. vykdyti visuotinio susirinkimo nutarimus;

25.3. aktyviai dalyvauti Klubo veikloje;

25.4. mokėti nustatytą stojamąjį ir nario mokestį (Klubo garbės nariai mokesčių gali nemokėti);

25.5. tausoti ir tikslingai naudoti Klubo turtą.

26. Klubo viceprezidentas tvarko Klubo narių sąrašą, kuris turi būti laisvai prieinamas kiekvienam Klubo nariui. Klubą įregistravusiai institucijai toks sąrašas turi būti pateikiamas tikrinant Klubo veiklos atitikimą Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir Lietuvos Respublikos įstatymams.

V. KLUBO STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ STEIGIMO, REORGANIZAVIMO BEI VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA, STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ SANTYKIAI SU KLUBO VALDYMO ORGANAIS IR JŲ TEISĖS

27. Klubas turi teisę steigti Klubo struktūrinius padalinius, tiek turinčius, tiek neturinčius juridinio asmens teises. Struktūriniai padaliniai steigiami ir nutarimas dėl juridinio asmens statuso suteikimo ar nesuteikimo priimamas Klubo visuotinio narių susirinkimo sprendimu. Struktūrinių padalinių skaičius neribojamas.

28. Klubo struktūrinis padalinys laikomas įsteigtu nuo tada, kai Klubo narių visuotinis susirinkimas priima sprendimą įsteigti struktūrinį padalinį. Klubas, įsteigęs struktūrinį padalinį, turintį juridinio asmens teises, ne vėliau kaip per 15 dienų nustatyta tvarka pateikia prašymą Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registrui įregistruoti padalinio įstatus.

29. Klubo struktūrinis padalinys, turintis juridinio asmens teises, veikia savarankiškai pagal Klubo visuotinio narių susirinkimo suteiktus įgaliojimus, nustatant numatytas teises ir pareigas šio struktūrinio padalinio įstatuose. Prieš registruojant įstatus, jie turi būti patvirtinti Klubo prezidento. Klubo struktūriniams padaliniams vadovauja paskirti administratoriai, kuriuos skiria Klubo prezidentas.

30. Klubo struktūrinis padalinys, neturintis juridinio asmens teisių, veikia pagal Klubo narių visuotinio susirinkimo suteiktus įgaliojimus, kurie nurodomi struktūrinio padalinio įstatuose. Įstatus taip pat turi patvirtinti Klubo prezidentas.

31. Klubas visuotinio narių susirinkimo sprendimu gali bet kada nutraukti savo struktūrinių padalinių veiklą. Likviduoto padalinio lėšos ir turtas atitenka klubui.

VI. KLUBO VALDYMO ORGANAI, JŲ SUDARYMO TVARKA BEI KOMPETENCIJA

32. Klubo valdymo organai yra narių visuotinis susirinkimas, Klubo valdyba, Klubo prezidentas ir Klubo viceprezidentas.

33. Klubo narių visuotinis susirinkimas yra aukščiausias kolegialus Klubo valdymo organas. Narių visuotinis susirinkimas šaukiamas ne rečiau, kaip vieną kartą per metus, bet ne vėliau kaip po 4 mėnesių pasibaigus finansiniams metams, Klubo valdybos nustatytu laiku.

34. Visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priklauso:

34.1. priimti, keisti ir papildyti Klubo įstatus

34.2. priimti naujus klubo narius ir suteikti Klubo garbės nario vardą;

34.3. išklausyti Klubo prezidento, viceprezidento ir revizijos komisijos pirmininko ataskaitas ir jas įvertinti;

34.4. tvirtinti Klubo metinę finansinę atskaitomybę;

34.5. priimti Klubo veiklos programą ir veiklos planus

34.6. ketverių metų laikotarpiui rinkti Klubo prezidentą bei jį atšaukti;

34.7. trejų metų laikotarpiui rinkti penkių narių Klubo valdybą bei ją atšaukti;

34.8. trejų metų laikotarpiui rinkti trijų narių revizijos komisiją bei ją atšaukti;

34.9. nustatyti atlyginimą Klubo prezidentui ir/ar viceprezidentui, jeigu jie dirba ne visuomeniniais pagrindais;

34.10. nustatyti Klubo narių stojamojo ir nario mokesčio dydį, mokėjimo tvarką ir periodiškumą;

34.11. steigti Klubo struktūrinius padalinius, juos reorganizuoti ar likviduoti;

34.12. steigti (būti steigėju) įmones;

34.13. reorganizuoti arba likviduoti klubą;

34.14. paskirti Klubo likvidatorių, jeigu narių visuotinis susirinkimas priima nutarimą Klubą likviduoti.

35. Neeilinis Klubo narių visuotinis susirinkimas turi būti šaukiamas reikalaujant Klubo valdybai, Klubo prezidentui, revizijos komisijai arba ne mažiau kaip trečdaliui Klubo narių.

36. Klubo narių visuotinis susirinkimas laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau, kaip pusė Klubo narių. Susirinkimo nutarimai priimami paprasta dalyvaujančių narių balsų dauguma, išskyrus nutarimus dėl įstatų pakeitimų ir papildymų, pašalinimo iš Klubo narių, Klubo struktūrinių padalinių steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo, įmonės steigimo, Klubo reorganizavimo ir likvidavimo. Šie nutarimai priimami, jeigu už juos balsavo 2/3 susirinkime dalyvavusių Klubo narių.

37. Apie šaukiamą Klubo visuotinį narių susirinkimą turi būti viešai paskelbta pasirinktame Lietuvos Republikos dienraštyje bei tiesioginio ryšio priemonėmis (pavyzdžiui, SMS žinutėmis, el.laiškais). Klubo nariai turi būti informuoti apie šaukiamą visuotinį susirinkimą ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki susirinkimo. Pranešime turi būti nurodyti šie duomenys: susirinkimo data ir vieta, darbotvarkė.

38. Narių visuotinis susirinkimas turi teisę įtraukti į susirinkimo darbotvarkę papildomus klausimus.

39. Kiekvienas Klubo narys susirinkime turi vieną balsą. Balsavimas susirinkime yra atviras. Jeigu bent vienas narys pageidauja slapto balsavimo, slaptas balsavimas yra privalomas.

40. Klubo narių visuotinis susirinkimas sprendžia ir kitus Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, jeigu pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą tai nepriskirta kitų Klubo valdymo organų kompetencijai.

41. Jeigu Klubo visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, per 15 kalendorinių dienų turi būti šaukiamas pakartotinis Klubo narių visuotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu kiek susirinkime dalyvavo Klubo narių. Pakartotinį Klubo narių visuotinį susirinkimą organizuoja Klubo valdyba, pranešimą apie šaukiamą susirinkimą pateikdama ta pačia tvarka, kaip ir organizuodama ankstesnį susirinkimą.

VII. KLUBO VALDYBA

42. Tarp Klubo narių visuotinių susirinkimų Klubo veiklai vadovauja Klubo valdyba, kuri yra kolegialus valdymo organas.

43. Klubo valdyba vykdo šias funkcijas:

43.1. kontroliuoja ir užtikrina Klubo visuotinio narių susirinkimo sprendimų įgyvendinimą ir vykdymą;

43.2. tvirtina Klubo valdybos darbo reglamentą;

43.3. atsiskaito už ataskaitinius metus ir pateikia metinę veiklos ataskaitą, padarydama metinį pranešimą Klubo visuotiniame narių susirinkime;

43.4. nustato dokumentų ir kitos informacijos apie Klubo veiklą pateikimo visuomenei ir Klubo nariams tvarką;

43.5. tvirtina Klubo veiklos pagrindines kryptis, Klubo narių skatinimo (apdovanojimo) tvarką;

43.6. nustato Klubo etatinės tarnybos struktūrą ir etatinių darbuotojų skaičių, apibrėžia jų funkcijas, tvirtina atlyginimų fondą, tvirtina etatinių darbuotojų pareiginius nuostatus;

43.7. tvirtina Klubo vėliavos, emblemos ir ženklelio pavyzdžius;

43.8. renka iš savo narių tarpo, Klubo prezidento teikimu, Klubo viceprezidentą;

43.9. pagal pateiktą Klubo pajamų ir išlaidų sąmatą siūlo visuotiniam narių susirinkimui Klubo narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių, tikslinių įmokų dydį, jų mokėjimo tvarką;

43.10. sprendžia kitus su Klubo veikla susijusius klausimus, išskyrus tuos, kurie priskirti visuotino Klubo narių susirinkimo kompetencijai.

44. Klubo valdyba renkama 3 metams. Valdyba sudaroma iš 5 narių, įskaitant ir Klubo prezidentą. Valdybai vadovauja Klubo prezidento, kurio rinkimų tvarka yra nurodyta šių įstatų 55 punkte.

45. Likę 4 valdybos nariai renkami slaptu balsavimu pagal išduotus slapto balsavimo rinkimų biuletenius. Kiekvienas susirinkimo dalyvis balsuoja tik už 4 kandidatus, davusius sutikimą dalyvauti rinkimuose ir įtrauktus į slapto balsavimo rinkimų biuletenius. Siūlomų įtraukti į slapto balsavimo rinkimų biuletenį narių skaičių nustato narių visuotinis susirinkimas, kurio metu renkama valdyba metu. Įtrauktų į slapto balsavimo biuletenį kandidatų skaičius negali būti mažesnis už 5. Iškelti kandidatai į Klubo valdybą įrašomi į slapto balsavimo rinkimų biuletenius, jeigu už tai balsuoja ne mažiau kaip 1/10 Klubo visuotinio narių susirinkime dalyvaujančių Klubo narių. Rinkimus laimi 4 kandidatai, surinkę daugiausiai balsų. Valdybos nariai laikomi išrinktais, jeigu slapto balsavimo rezultatus patvirtina dauguma susirinkime dalyvavusių Klubo narių.

46. Atsistatydinus Klubo valdybos nariui, likusiai kadencijos daliai naujas valdybos narys renkamas artimiausiame Klubo visuotiniame narių susirinkime šių įstatų 55 punkte nurodyta Klubo prezidento rinkimų tvarka.

47. Klubo valdybos posėdis šaukiamas ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį. Klubo valdybos posėdį šaukia Klubo prezidento ir pateikia darbotvarkę valdybos nariams ne mažiau kaip prieš tris dienas.

48. Neeiliniai valdybos posėdžiai gali būti šaukiami nutarus daugiau kaip pusei Klubo valdybos narių, taip pat revizijos komisijos reikalavimu.

49. Klubo valdybos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė valdybos narių, o priimti sprendimai yra teisėti, jeigu už juos balsuoja daugiau kaip pusė dalyvaujančių posėdyje valdybos narių;

50. Visi Klubo valdybos sprendimai priimami tik balsavimu. Valdybos nariai turi lygias balsavimo teises. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas yra Klubo prezidento balsas, o jam nedalyvaujant – Klubo viceprezidento balsas.

51. Klubo valdybos posėdžiai yra protokoluojami. Posėdžio protokolą pasirašo Klubo prezidentas, o jam nedalyvaujant – Klubo viceprezidentas ir posėdžio sekretorius ne vėliau kaip per 10 dienų po posėdžio.

VIII. KLUBO PREZIDENTAS, JO ĮGALIOJIMAI IR RINKIMŲ TVARKA

52. Klubo prezidentas yra vienasmenis Klubo valdymo organas.

53. Klubo prezidentas renkamas 4 metų laikotarpiui. Kadencijų skaičius yra neribojamas. Klubo prezidentas renkamas visuotiniame narių susirinkime slaptu balsavimu pagal išduotus slapto balsavimo rinkimų biuletenius. Į slapto balsavimo rinkimų biuletenį įrašomi visuotinio susirinkimo narių pasiūlyti kandidatai, davę sutikimą dalyvauti rinkimuose. Iškelti kandidatai į Klubo prezidentus įrašomi į slapto balsavimo rinkimų biuletenius, jeigu už tai balsuoja ne mažiau kaip 1/10 Klubo visuotiniame narių susirinkime dalyvaujančių Klubo narių.

54. Rinkimus laimi pretendentas, surinkęs daugiau kaip pusę susirinkime dalyvaujančių Klubo narių balsų. Balsavimo rezultatai patvirtinami paprasta balsų dauguma. Nė vienam kandidatui nesurinkus daugiau kaip pusės susirinkime dalyvaujančių Klubo narių balsų, vykdomas pakartotinis balsavimas. Teikiami balsuoti du kandidatai, surinkę daugiausia balsų per pirmą balsavimą. Išrinktu laikomas tas kandidatas, kuris pakartotinio balsavimo metu surinko daugiau balsų.

55. Jeigu Klubo prezidentas atsistatydina ar dėl kitų priežasčių negali eiti savo pareigų, jo pareigas vykdo Klubo viceprezidentas, o naujas Klubo prezidentas renkamas artimiausiame Klubo narių visuotiniame susirinkime.

56. Blogai atliekantis savo pareigas arba šiurkščiai pažeidęs moralės normas ar šiuos įstatus Klubo prezidentas, Klubo viceprezidentas ar Klubo valdybos narys gali būti atšauktas iš pareigų ir nesibaigus kadencijai Klubo visuotinio narių susirinkimo sprendimu paprasta balsų dauguma.

57. Klubo prezidentas vadovauja Klubo veiklai ir atlieka šias funkcijas:

57.1. kviečia visuotinius narių susirinkimus ir jiems vadovauja, skelbia susirinkimų darbotvarkę ir pateikia darbotvarkės klausimų svarstymui reikalingą medžiagą;

57.2. organizuoja valdybos posėdžius ir jiems vadovauja;

57.3. tvirtina Klubo darbuotojų, jeigu jie yra būtini, pareigybes, jų atlyginimus, tvirtinti darbuotojų pareiginius nuostatus, nustatyti darbuotojų priėmimo tvarką;

57.4. reikalui esant, skiria struktūrinių padalinių administratorius, priimą į darbą Klubo finansininką (iždininką), sudaro su juo darbo sutartį, bei atleidžia jį iš pareigų;

57.5. organizuoja Klubo veiklos programos ir renginių programų parengimą;

57.6. analizuoja Klubo veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, revizijų, inventorizacijų ir kitus vertybių apskaitos duomenis;

57.7. teikia visuotiniam narių susirinkimui savo ir Klubo veiklos ataskaitas;

57.8. vadovaujantis Klubo įstatais, visuotinio narių susirinkimo sprendimais, sudaro Klubo sandorius, Klubo vardu pasirašo kitus Klubo dokumentus;

57.9. atstovauja Klubą teisme, valstybinės valdžios ir valdymo institucijose, taip pat bendradarbiaujant su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

57.10. atidaro ir uždaro Klubo sąskaitas bankų įstaigose;

57.11. imasi priemonių Klubo turto apsaugai, Klubui padarytos žalos atlyginimui iš kaltų asmenų;

57.12. suteikti įgaliojimus viceprezidentui ar Klubo nariams vykdyti jo kompetencijoje esančias funkcijas.

58. Klubo prezidentas veikia vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, Klubo įstatais, visuotinio narių susirinkimo nutarimais.

59. Klubo viceprezidento funkcijos:

59.1. vykdo Klubo prezidento kompetencijoje esančias funkcijas jo atostogų ar ligos metu, vykdo kitus Klubo prezidento pavedimus;

59.2. tvarko Klubo narių sąrašą;

59.3. organizuoją teisės aktais numatytų ataskaitų ir deklaracijų parengimą ir pateikimą;

59.4. organizuoja Klubo įvaizdžio formavimo priemones;

59.5. nesant etatinio Klubo finansininko (iždininko), vykdo Klubo finansininko (iždininko) funkcijas.

IX. LĖŠŲ IR PAJAMŲ ŠALTINIAI, LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO TVARKA

60. Klubo lėšas sudaro:

60.1. Klubo narių stojamieji ir nario mokesčiai;

60.2. fizinių asmenų, juridinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros ir paramos fondų dovanotos (paaukotos) lėšos ar suteikta parama;

60.3. nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos (paaukotos) lėšos;

60.4. kredito įstaigų palūkanos už saugomas Klubo lėšas;

60.5. skolinto kapitalo lėšos;

60.6. įsteigtų prie Klubo įmonių likutinės pajamos (pelnas) pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;

60.7. lėšos už Klubo teikiamas paslaugas, reklamą;

60.8. kitos teisėtai gautos lėšos, taip pat ir valstybės institucijų, savivaldybių skirtos lėšos konkrečioms tikslinėms programoms įgyvendinti.

61. Klubas savo turtu ir lėšomis disponuoja savarankiškai.

62. Klubo lėšos laikomos banko sąskaitoje. Finansinius dokumentus pasirašo Klubo prezidentas ir Klubo iždininkas.

63. Klubo turtas ir lėšos turi būti naudojami įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti ir jokia forma negali būti skirstomos Klubo nariams.

X. KLUBO REVIZIJOS KOMISIJA

64. Klubo lėšų panaudojimą kontroliuoja Klubo revizijos komisija. Klubo finansinę veiklą kontroliuoja valstybinė mokesčių inspekcija, kiek tai susiję su mokesčių mokėjimu.

65. Revizijos komisija sudaroma iš 3 narių, kuriuos 3 metų laikotarpiui renka Klubo narių visuotinis susirinkimas.

66. Revizijos komisija:

66.1. iš savo narių tarpo renka komisijos pirmininką ir sekretorių;

66.2. ne rečiau kaip vieną kartą per metus patikrina Klubo ūkinę ir finansinę veiklą, finansinės ir ūkinės drausmės laikymąsi, apskaitą bei atskaitomybę ir ne rečiau, kaip kartą per metus atsiskaito visuotiniam Klubo narių susirinkimui;

66.3. atlieka bet kokius Klubo veiklos patikrinimus Klubo narių visuotinio susirinkimo pavedimu ir artimiausiame visuotiniame Klubo narių susirinkime praneša apie patikrinimų metu nustatytus pažeidimus arba jų nebuvimą;

66.4. revizijos komisijos nariais negali būti Klubo samdomi darbuotojai ir Klubo renkamų organų nariai.

XI. KLUBO ĮSTATŲ PAPILDYMO IR PAKEITIMO TVARKA

67. Klubo įstatai keičiami ar papildomi, kai atsiranda šios sąlygos:

67.1. pasikeitė Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas, kuriame numatyta sąlyga pakeisti pagal Asociacijų įstatymą iki įstatymo įsigaliojimo įsteigtų juridinių asmenų įstatus;

67.2. atsirado kitos sąlygos, kai įstatuose įrašytos normos akivaizdžiai prieštarauja galiojantiems teisės aktams;

67.3. keičiamas Klubo pavadinimas, buveinės adresas;

67.4. keičiasi ar papildomi Klubo veiklos tikslai;

67.5. įvedamas naujas Klubo padalinys, filialas ar įmonė arba jie likviduojami.

68. Klubo įstatų pakeitimų ir papildymų projektą paruošia Klubo prezidentas ir kartu su susirinkimo darbotvarke pateikia susipažinti kiekvienam to pageidaujančiam Klubo nariui prieš 15 kalendorinių dienų iki visuotinio narių susirinkimo.

69. Klubo įstatai keičiami ir papildomi visuotinio narių susirinkimo nutarimu, priimtu 2/3 dalyvaujančių susirinkime Klubo narių balsų.

70. Priimti įstatų pakeitimai ir papildymai įsigalioja juos įregistravus įstatymo nustatyta tvarka.

XII. PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA

71. Visi Klubo skelbimai, pranešimai bei kita vieša informacija, su kuria būtina supažindinti Klubo narius, suinteresuotus asmenis ar visuomenę, skelbiama pasirinktame Lietuvos Respublikos dienraštyje.

72. Apie priimtus Klubo valdymo organų sprendimus Klubo narius supažindina atsakingi už tai Klubo nariai.

73. Apie Klubo likvidavimą ar reorganizavimą skelbiama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

XIII. VEIKLOS PASIBAIGIMO IR TURTO SUNAUDOJIMO TVARKA

74. Klubas gali būti pertvarkomas arba jo veikla nutraukiama (reorganizuojama ar likviduojama) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nustatyta tvarka.

75. Klubas gali būti pertvarkoms arba jo veikla nutraukiama Klubo narių visuotinio susirinkimo nutarimu, priimtu ne mažiau kaip 2/3 dalyvavusių visuotiniame susirinkime Klubo narių.

76. Klubo narių visuotinio susirinkimas arba teimas, nutarę nutraukti Klubo veiklą, paskiria likvidatorių, kuris be kitų Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytų pareigų, privalo:

76.1. viešai paskelbti Klubo įstatuose nurodytose visuomeninėse informavimo priemonėse apie Klubo likvidavimą ir pateikti juridinių asmenų registrui dokumentus, patvirtinančius sprendimą likviduoti Klubą bei savo duomenis;

76.2. sudaryti likvidavimo laikotarpio pradžios balansą;

76.3. perduoti likusį Klubo turtą Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nustatyta tvarka;

76.4. sudaryti Klubo likvidavimo aktą. Klubo likvidavimo akte aprašoma likvidavimo eiga ir patvirtinama, kad atlikti visi su likvidavimu susiję veiksmai;

76.5. perduoti dokumentus saugoti Lietuvos Respublikos archyvų įstatymo nustatyta tvarka;

76.6. pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui Klubo likvidavimo aktą ir kitus dokumentus, reikalingus Klubui išregistruoti.

77. Po likvidavimo likęs Klubo turtas ir lėšos, įstatymų nustatyta tvarka patenkinus visus kreditorių reikalavimus iki Klubo išregistravimo iš juridinių asmenų registro perduodami kitam ar kitiems viešiesiems juridiniams asmenims, kuriuos nustato Klubo narių visuotinis susirinkimas, priėmęs sprendimą dėl Klubo pabaigos.

Klubo „Demokratija ir darbas“ įstatų nauja  redakcija priimta 2012 m. liepos 17 d. Klubo narių visuotiname susirinkime.

Klubo prezidentas:    Andrius Šedžius